Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην MEDITRUST ΕΠΕ, της οποίας το αντικείμενο είναι η εμπορία, συντήρηση, επισκευή και γενικά η τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, παρά το ότι το πλήθος των προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε είναι περιορισμένο, έχουμε ως στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των αντιπροσώπων των πελατών (υπαλλήλων τους κλπ), των επισκεπτών των εγκαταστάσεών της και των εργαζομένων της, των μόνων προσώπων που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τους και θεωρούμε χρέος μας να τους ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχουν αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Ι. Οι αρχές μας και οι αξίες μας

 • Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες, τους αντιπροσώπους τους, τους επισκέπτες των εγκαταστάσεών μας και τους εργαζόμενους μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς τους σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τους μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες τους ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δε γνωστοποιούμε και δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική τους συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

ΙΙ. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε έχουν ως εξής:

Των πελατών μας:

Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο , τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τον ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό τηλεφώνου και φαξ , ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησής τους).

Των αντιπροσώπων των πελατών μας:

Το ονοματεπώνυμό , την θέση που κατέχουν στην επιχείρηση των πελατών μας , το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην επιχείρηση των πελατών μας.

Των εργαζομένων μας

Το ονοματεπώνυμό , το πατρώνυμο και το μητρώνυμο , τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον Α.Μ.Ι.ΚΑ. τους , την διεύθυνση κατοικίας τους, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, την Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγονται, το τηλέφωνο της κατοικίας τους, την ημερομηνία γέννησής τους, την οικογενειακή κατάστασή τους, την ημερομηνία πρόσληψης τους, την ειδικότητά τους και το τμήμα απασχόλησής τους , την διάρκεια της εργασίας τους, την ασφαλιστική κλάση τους, την ομάδα του ασφαλιστικού ταμείου τους κλπ στοιχεία σε σχέση με την ασφάλισή τους και τον τραπεζικό λογαριασμό τους , που χρησιμοποιείται για την μισθοδοσία τους.

Λοιπά προσωπικά δεδομένα

Επιπλέον, σε όλο τον χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ( πλην του χώρου των WC), στον οποίο βρίσκεται διάσπαρτος μεγάλης αξίας εξοπλισμός καθώς και εμπορεύματά της και όπου παρευρίσκονται το προσωπικό της και οι επισκέπτες των εγκαταστάσεών της , χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, κατά το οποίο συλλέγονται δεδομένα εικόνας. Επίσης λαμβάνονται στοιχεία σε σχέση με την είσοδο οποιουδήποτε προσώπου στις εγκαταστάσεις της, την σε αυτές παραμονή του και την έξοδο του από αυτές.

ΙΙΙ. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, των αντιπροσώπων τους και των εργαζομένων μας και που τα αποθηκεύουμε.

Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, των αντιπροσώπων τους καθώς και των εργαζομένων μας με ποικίλους τρόπους, όπως ενδεικτικά:

 • Κατά την πρόσληψη των υπαλλήλων μας και την κατά καιρούς ανανέωση των στοιχείων τους, ύστερα από δική τους αίτηση
 • Κατά την έναρξη της συνεργασίας μας με τους πελάτες μας , όταν ζητούνται από αυτούς τα παραπάνω στοιχεία, για την επικοινωνία μας με αυτούς , την παράδοση σε αυτούς των προϊόντων μας και την παροχή των υπηρεσιών μας, την επ’ ονόματί τους έκδοση των κατά νόμο φορολογικών στοιχείων κλπ
 • Από τις επίσημες ιστοσελίδες των πελατών μας και τους τηλεφωνικούς καταλόγους καθώς και από έγγραφά τους, όπου αναφέρεται ο υπεύθυνος της διεκπεραίωσης της κάθε φορά της συναλλαγής τους με την εταιρεία μας.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα καταχωρούμε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρείας μας, στα οικεία κάθε φορά προγράμματα (π.χ. στο πρόγραμμα μισθοδοσίας τα στοιχεία των εργαζομένων μας , στο λογιστικό πρόγραμμα τα στοιχεία των πελατών μας κλπ), όπου έχουν πρόσβαση μόνον οι αρμόδιοι κάθε φορά υπάλληλοι της εταιρείας , με βάση σύστημα ασφαλείας , που αποκλείει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε τρίτο αναρμόδιο πρόσωπο. Το τηρούμενο υλικό, που προέρχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας , που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου.

IV. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας , των αντιπροσώπων τους και των υπαλλήλων μας.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που παραπάνω αναφέρονται και τα χρησιμοποιούμε για τις επικοινωνίες μας με τους πελάτες μας, για την εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών, την έκδοση στο όνομά τους τιμολογίων και λοιπών φορολογικών παραστατικών , την ενημέρωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προσφορές μας σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, που πιστεύουμε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν, την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για τους όρους παροχής της εργασίας των υπαλλήλων μας, την καταβολή των μισθών και ασφαλιστικών εισφορών τους, την επικοινωνία μας με τους υπαλλήλους μας και την ανταλλαγή με αυτούς πληροφοριών στο πλαίσιο της εργασίας τους, την προστασίας της ζωής, της σωματικής ακεραιτότητας , της υγείας καθώς και της περιουσίας όλων όσων εισέρχονται και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας και των αγαθών της εταιρείας μας, από παράνομες πράξεις (ενδεικτικά αναφέρονται οι κλοπές και ληστείες).

V. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, των αντιπροσώπων τους και των εργαζομένων μας.

 • Δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, όταν περιλαμβάνουν στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά της εταιρείας ή όταν αυτές ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προς το θύμα ή τον κατηγορούμενο ως δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της τέλεσης ή μη της πράξης, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμούς και σε κάθε φορέα γενικά, εφόσον τούτο απαιτείται από το Νόμο, Δικαστική Απόφαση, Κανονισμό, Οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.
 • Ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές ή άλλους οικονομικούς ή επαγγελματικούς συμβούλους, εφόσον η εταιρεία μας πρόκειται να ασκήσει κάποιο νόμιμο δικαίωμα σε σχέση με τις συμβάσεις, που συνάπτει με τους πελάτες της και την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων της.

VΙ. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των αντιπροσώπων τους και των εργαζομένων μας.

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

VΙΙ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας , των αντιπροσώπων τους και των εργαζομένων μας.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, που παραπάνω αναφέρονται, για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ετών από την λύση ή λήξη της σύμβασης, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής. Το τηρούμενο υλικό, που αφορά τα δεδομένα ,που περιγράφονται παραπάνω υπό τον τίτλο «Λοιπά προσωπικά δεδομένα», τηρείται για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφεται. Ειδικά για τα δεδομένα εικόνας, σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό η εταιρεία διαπιστώσει κάποιο περιστατικό, απομονώνει τμήμα του βίντεο και το τηρεί έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της , ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον τηρεί το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

VΙΙΙ. Ποια είναι τα δικαιώματά των πελατών μας, των αντιπροσώπων τους και των εργαζομένων τους.

Οι πελάτες μας, οι αντιπρόσωποι τους και οι εργαζόμενοί μας έχουν δικαίωμα να μας ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το Νόμο.

Ακόμη έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή τους και να εναντιωθούν ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης τους και εναντίωση ως προς την επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εφόσον τέτοια έχει συναφθεί.

Επίσης έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους , που διατηρεί η εταιρεία μας και να αιτηθούν στην εταιρεία μας αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων τους , που αυτή διατηρεί και να ζητήσουν από την εταιρεία μας να διορθώσει κάθε πληροφορία που πιστεύουν ότι είναι ανακριβής καθώς και να καταχωρήσουν ολοκληρωμένα κάθε πληροφορία, που πιστεύουν ότι η καταχώρησή της είναι ατελής.

Εάν αιτηθούν οτιδήποτε από τα παραπάνω, η εταιρεία μας έχει προθεσμία ενός μηνός για να τους απαντήσει. Εάν θέλουν να ασκήσουν ένα από τα παραπάνω δικαιώματά τους , παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να μας καλέσουν στο τηλέφωνο: 2108810567 ή να μας γράψουν στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 154, 11525 Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνουν ότι θίγονται από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των αντιπροσώπων τους και των εργαζομένων της , αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: MEDITRUST ΕΠΕ , υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), Κηφισίας 154 , 11525 Αθήνα είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο με αριθμό 2108810567 , είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θα χαρούμε να τους εξυπηρετήσουμε.